Your settings for cookies and pixels on https://uk-ireland.rwe.com

Select which cookies and pixels we are allowed to use. Please note that some cookies are necessary for technical reasons and must be enabled in order to maintain the functionality of our website. If you would like to benefit from every service on our website, please consider that you need to choose every cookie category. For more information, please refer to our Data Protection Information.

    • Maintain the stability of the website.
    • Save your log-in data.
    • Allow to improve the user experience.
    • Provide visual information on locations.
    • They allow you to share interesting content directly with your social media network.

You can change your cookie and pixel settings on https://uk-ireland.rwe.com at any time via our Data Protection Information.

Imprint

Show Details
Select all Confirm selection
RWE Image
STA02-rwe-in-wales

RWE yng Nghymru

Mae RWE yn berchen/gweithredu 3 gigawatt (GW) o’r ynni a gynhyrchir yng Nghymru, ar draws 12 safle. Mae gennym bortffolio amrywiol o ynni gwynt ar y tir ac ar y môr, dŵr a nwy. Rydyn ni’n cyflogi tua 200 o bobl yn uniongyrchol (a llawer mwy yn anuniongyrchol) yn ein swyddfeydd ymroddgar ym Maglan, Llanidloes, Dolgarrog a Porthladd Mostyn ac hefyd ar safle yn ein gorsafoedd pŵer. Ni yw’r cynhyrchydd pŵer mwyaf yng Nghymru – gan gynhyrchu digon o drydan o’n gorsafoedd pŵer yng Nghymru i ddiwallu anghenion trydan y wlad i gyd. RWE hefyd yw’r cynhyrchydd ynni adnewyddadwy mwyaf yng Nghymru, gan gynhyrchu traean o’r holl ynni adnewyddadwy yma.

Dros y degawd diwethaf, rydym wedi buddsoddi ymhell dros £3 biliwn i gyflawni prosiectau yng Nghymru gyda phartneriaid. Mae ein buddsoddiadau mawr yn cynnwys Gorsaf Bŵer Penfro 2.2 GW (nwy), y prosiect gwynt ar y môr cyntaf ar raddfa fasnachol yn y DU sef Gogledd Hoyle, a fferm wynt Gwynt y Môr 576 megawatt (MW), a fuddsoddodd £90 miliwn yng Nghymru yn ystod y cyfnod adeiladu, ac ers hynny mae wedi creu dros 100 o swyddi medrus hirdymor ym Mhorthladd Mostyn.

Mae gennym hefyd ffermydd gwynt ar y tir yng Ngorllewin Coedwig Brechfa yn Sir Gaerfyrddin, Coedwig Clocaenog ger Rhuthun, a Mynydd y Gwair, yn Abertawe. Gyda’i gilydd, mae gan y prosiectau hyn gapasiti cynhyrchu o bron i 190 MW.

Caewyd ein gorsaf bŵer glo olaf yn y DU, yn Aberddawan, ym mis Mawrth 2020 ar ôl gweithredu am bron i 60 mlynedd.

Cyllid Cymunedol RWE yng Nghymru

Dros y blynyddoedd, mae prosiectau a weithredir gan RWE wedi cyfrannu £8.6 miliwn i gymunedau cyfagos o’r arian sy’n gysylltiedig â’n safleoedd ynni adnewyddadwy yng Nghymru. Mae’r cyllid cymunedol blynyddol yng Nghymru yn unig yn dod i fwy na £2.4 miliwn. Y bobl leol yn eu cymunedau sy’n penderfynu sut gaiff y cyllid hwn ei ddyrannu. Yn ddiweddar, mae bron i £400,000 wedi cael ei ddarparu i gefnogi cymunedau lleol yn eu hymateb i bandemig COVID.

Buddsoddi yng Nghymru

Mae ein sefyllfa yng Nghymru ar fin tyfu ymhellach - Awel y Môr (estyniad Gwynt y Môr) fydd y buddsoddiad ynni adnewyddadwy unigol mwyaf yng Nghymru yn y degawd nesaf. Rydym hefyd yn datblygu piblinell arall o oddeutu 150 MW o brosiectau gwynt ar y tir arloesol ledled Cymru, gan gynnwys cynlluniau perchnogaeth ar y cyd gan gymunedau.

Gyda’r biblinell hon, rydym yn gobeithio cynnal ein sefyllfa fel un o’r buddsoddwyr mwyaf yng Nghymru, gan gyflogi a hyfforddi gweithlu medrus yn uniongyrchol ar draws amrywiaeth o dechnolegau, yn ogystal â llawer mwy yn anuniongyrchol ar draws eu cadwyni cyflenwi perthnasol.

Mae RWE Renewables hefyd yn falch o fod yn hyrwyddwr clwstwr cadwyn gyflenwi newydd sbon yn rhanbarth Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr o’r enw Y Gynghrair Ynni ar y Môr sy’n cysylltu’n uniongyrchol ag ymrwymiadau a wnaed fel rhan o’r Fargen Sector Gwynt ar y Môr. Mae’r clwstwr yn ‘chwifio'r faner’ i fusnesau lleol, gan godi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd sydd ar y gweill mewn amrywiaeth o sectorau ynni carbon isel mewn ffordd amserol, gyda’r nod o gynyddu cyfranogiad a chynhwysiant lleol. Ar ben hynny, rydym yn cefnogi mentrau sy’n datblygu sgiliau ac amrywiaeth yn y rhanbarth, gan gynnwys cynllun prentisiaethau ac yn ymwneud â’r ganolfan beirianneg newydd yng Ngholeg Llandrillo.

Mae RWE wedi sefydlu hwb datgarboneiddio yng Ngorsaf Bŵer Penfro o dan y teitl Canolfan Sero Net Penfro (PNZC), sy’n cysylltu'r technolegau arloesol sydd eu hangen ar gyfer dyfodol carbon isel yn ne a gorllewin Cymru. Bydd PNZC yn cydlynu uno gweithgareddau datblygu RWE yn Rhanbarth y Môr Celtaidd, fel tair colofn benodol: 1) Datgarboneiddio Gorsaf Bŵer Penfro, gan gynnwys Dal a Storio Carbon ac astudiaethau dichonoldeb Hydrogen cychwynnol; 2) Cynhyrchu Hydrogen Gwyrdd gan gynnwys astudiaethau dichonoldeb ar gyfer datblygu electrolyser cychwynnol ‘braenaru’ 100-300MW ar safle Penfro ond hefyd edrych ar gyfleoedd ar raddfa GW yn y tymor hwy; a 3) Datblygiad Gwynt ar y Môr Arnofiol yn y Môr Celtaidd.

Show less
Darllen mwy

RWE yng Nghymru

RWE Image

Pob lleoliad a ffigur gan RWE yng Nghymru


Ein safleoedd yng Nghymru

RWE Image